Darbi

Integrētas agrīnās prevencijas pieejas ieviešana Latvijā

Īstenots ar Sabiedrības integrācijas fonda atbalstu 2021.LV/NVOF/MIC/025

Panākta vairāku iesaistīto pušu sadarbība, parakstot sadarbības memorandu / vēstuli, vienojoties ar iesaistītajām pusēm jau par konkrētiem sasniedzamajiem rezultātiem un metodoloģiju, kādā veidā turpināt projekta virzību.

Mūsdienīgs digitāls skolēnu emocionālo un uzvedības grūtību monitoringa un atbalsta rīks izglītības iestādēm

Zinātniskie pētījumi pierāda, ka bērna sociālemocionālās un uzvedības grūtības ietekmē ne tikai bērna pašsajūtu, bet arī spēju mācīties. Svarīgi šīs grūtības agrīni pamanīt un risināt, lai novērstu tālāku problēmu rašanos. Diemžēl Latvijai Eiropas Savienības kontekstā daudzi ar skolas vecuma bērnu psihoemocionālo veselību saistītie rādītāji ir vieni no vājākajiem.

Lai izvērtētu, vai EMU: Skola piedāvātā anketēšanas pieeja ir praktiski realizējama Latvijas skolās un profesionālās izglītības iestādēs, Izglītības un zinātnes ministrija finansiāli atbalstīja praktisko pētījumu, kurā pieeja tika testēta 15 izglītības iestādēs visā Latvijā.

Šis zinojums atskatās uz pilota norisi, tā rezultātiem un sniedz rekomendācijas tālākai attīstībai. 

NPAIS: Jaunā stratēģija

Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmu izveidoja 2009. gadā, lai tā kā ikdienā lietojama sistēma veicinātu bērnu tiesību aizsardzībā iesaistīto institūciju sadarbību un atvieglotu informācijas apstrādi un apriti. Bija iecerēts, ka NPAIS sniegtie dati arī palīdzēs atklāt un novērst bērnu tiesību aizsardzības jomas vājos posmus – nodrošinās, ka neviens bērns “nepazūd sistēmā” un ka bērna vajadzības tiek laicīgi pamanītas un risinātas.

Diemžēl Latvijas Republikas tiesībsarga 2018. gada atzinumā (Latvijas Republikas tiesībsargs, 2018) secināts, ka sistēmai ir virkne trūkumu, kuru dēļ tā nesasniedz izvirzītos mērķus.

Šis ziņojums, ko finansēja Labklājības ministrija un Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs, atbalsta darba grupas darbu, kas tika nozīmēta, lai meklētu risinājumu identificētajām problēmām. 

Ziņojums izklāsīts esošās sistēmas izvērtējums, kā arī jauna redzējuma piedāvājums tam, kā sistēmai būtu nākotnē jāstrādā, lai sasniegtu precizētos mērķus.